Sökning: "SJÖFS 2000:21"

Hittade 1 uppsats innehållade orden SJÖFS 2000:21.

  1. 1. En undersökning av skeppsapotekets relevans och användarvänlighet - Enligt de läkare som ger medicinsk rådgivning till fartyg

    M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

    Författare :My Lundqvist; Victor Windahl; [2016]
    Nyckelord :skeppsapotek; Radio Medical; TeleMedical; SJÖFS 2000:21; TMAS; vitalparametrar;

    Sammanfattning : The rules for the content of Swedish merchant ship’s medicine chest has not changed since the year 2000, and it is mostly based on the announcement from the Swedish Maritime Administration which was written in 1994. Taking into consideration that the medical progress is always ongoing the content should be in need of a revision. LÄS MER