Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Sanna Jansson; Tilda Hjertberg; [2017-08-17]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: BakgrundDen fortgående urbaniseringen i städer leder till en ökad efterfrågan på varor och transportervilket bidrar till miljömässiga påfrestningar. Med en ökad medvetenhet om miljöproblematikenbörjar städer ställa om mot en mer hållbar utveckling. Citylogistiken har en viktig uppgifti städer att möjliggöra en effektiv varuförsörjning samtidigt som ekonomisk utveckling främjasoch negativ miljöpåverkan ska minimeras. En utmaning för citylogistiken är den starkatillväxten inom e-handeln, vilket leder till att fler varor ska distribueras direkt till slutkunden.Utvecklingen leder till ett mer fragmenterat flöde och en ökad ”sista milen” problematik, vilketanses vara den sträcka i logistikkedjan som är minst effektiv.Privatpersoner ställer höga krav på leveranstjänster och företag strävar efter konkurrensfördelargenom att svara på kundernas behov och förväntningar. Då företag strävar efter atttillgodose förväntningarna hamnar privatpersoners preferenser i centrum. Därför är det av storvikt att olika leveranstjänster utvecklas utifrån kundpreferenser samtidigt som leveransalternativenär möjliga för företag att effektivt tillhandahålla och följer samhällets mål mot en merhållbar utveckling.SyfteStudiens syfte är att generera ökad kunskap kring privatpersoners upplevda behov och preferenserför olika leveransalternativ och därigenom bidra till utvecklingen av innovativaleveranstjänster som uppfyller såväl privatpersoners behov och preferenser, som transportföretagenskrav på effektivitet.MetodI denna kvalitativa forskningsmetod har primärdata samlats in genom fokusgrupper och enenkätundersökning. Sekundärdata har inhämtats genom en litteraturgenomgång av befintligforskning.Resultat och slutsatserResultatet visar på att punktlighet, bekvämlighet och flexibilitet är centrala begrepp för attleveranstjänster ska möta kundens förväntningar. För att tillgodose privatpersoners behov ochpreferenser menar den här studien att det kommer det krävas flera olika leveransalternativ föratt uppnå en hög kundnöjdhet. Detta på grund av att beroende på godsets karaktär efterfrågasolika leveransalternativ.Studien tyder också på att flera lösningar har potential att generera ett högt värde för kundensamtidigt som de är ur ett effektivitetsperspektiv är möjliga för företag att tillhandahålla ochtar utsläpps och trängsel-problematiken i urbana miljöer i beaktande. Resultatet indikerar attautomatiserade leveransalternativ har potential att tillgodose olika intressenters intressen menatt säkerhet och trygghetsaspekten behöver beaktas för att alternativen ska nå acceptans frånkunder. Fler studier behöver genomföras för att undersöka vad som kan bidra till att automatiseradealternativ anses som trygga och säkra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)