Tiden är ute... : En marknadsundersökning för Ur & Penn

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emil Björnskär; Linda Wiman; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Problem: Klockbranschen är idag utsatt för stor konkurrens då tiden kan avläsas på ett eller annat sätt överallt, vilket gör att ett armbandsur inte längre är nödvändigt för att veta hur mycket klockan är. Ur & Penn försöker få armbandsur att uppfattas som en accessoar som varieras efter tillfälle. Konsumtion av klockor påverkas av de värderingar och traditioner som finns i samhället. Att förändra människors värderingar är en process som kan ta lång tid och som troligtvis är kostsam. Är Ur & Penn på rätt väg för att lyckas med sin målsättning?

Syfte: Undersökningen baseras på följande frågeställningar: Hur väl uppfyller Ur & Penn sin målsättning? Vilka värderingar ligger till grund för inköp av armbandsur? Hur varierar värderingar beroende på typen av armbandsur? Vilka av dessa värderingar är av störst betydelse för kunder hos Ur & Penn? Av praktiska och resursmässiga skäl har vi valt att begränsa enkätundersökningen till Uppsala. ndersökningen gäller armbandsur vilket gör att med klocka(or) menas detsamma som armbandsur i denna uppsats.

Teori och modell: Teorier som har använts rörde värderingar och konsumentbeteenden. Rokeach Value Survey, List of Values, Theory of Reasoned Action samt Means-End Chain Model har använts som teoretiskt ramverk.

Metod: Vi har använt oss av en tvåstegsmetod, där det första steget var en kvalitativ fokusgruppsdiskussion bestående av två grupper och det andra en kvantitativ enkätundersökning med 110 respondenter.

Resultat: Ur & Penn har kommit en bit på väg gällande deras målsättning, men fortfarande finns mycket kvar att förändra kring värderingar om klockor. Hur mycket som har förändrats varierar beroende på typ av klocka. Många av de tidigare värderingarna lever kvar kring klassiska armbandsur medan större förändringar har skett vad gäller modeur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)