Betydelsen av yoga och mindfulness för patienter med depression : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Mer än 300 miljoner människor i världen lider av depression vilket skapar ett stort lidande. Den psykiatriska hälso- och sjukvården bör arbeta enligt ett holistiskt förhållningssätt och sjuksköterskan ska stödja patientens egenvårdsförmåga. Yoga och mindfulness har visat sig ha en hälsofrämjande effekt på många somatiska tillstånd.  Syfte: Att beskriva betydelsen av yoga och mindfulness för patienter med depression. Resultat: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Data analyserades med utgångspunkt från Wittenmore och Knafls (2005) metod för integrativ innehållsanalys. Resultatet om yogan och mindfulness betydelse utmynnade i två teman; ”Inre process” och ”Återhämtning” och åtta kategorier; Copingverktyg, Empowerment, Depressiva symtom, Kunskap och kompetens, Psykisk förändring, Fysisk hälsa, Holistisk upplevelse och Upplevda svårigheter. Yogan upplevdes som ett copingverktyg för symtomlindring och ledde till en ökad inre styrka och empowerment. Den minskade de depressiva symtomen. Deltagarna fick kunskap om hur kropp och sinne samverkar och de fick en ökad självacceptans. Yogaträningen gav lugn och avslappning samt fysiska hälsoförbättringar. Många upplevde en samhörighet och att vara del i ett större sammanhang. Upplevda svårigheter var fysiska begränsningar, koncentrationssvårigheter, inre press, dåligt samvete och planering. Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Phil Barkers Tidvattenmodell samt relevant forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)