Påverkan av leveransavisering och transportöravlämning på tidsåtgång för mottagningskontroll inför fjärrmätning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sammanfattning: Det sker idag en omfattande digitalisering inom skogsbruket. Arbetet med att knyta ihop den digitala kedjan från skog till industri har inneburit nya arbetssätt såsom fjärrmätningen av skogsråvara. Inför fjärrmätningen av skogsråvara sker en mottag-ningskontroll av transporten för att granska att kraven för inmätning uppfylls. I denna process har två nya arbetssätt börjat nyttjas för att effektivisera arbetsgången, leve-ransavisering och transportöravlämning. Syftet med arbetet var att jämföra arbetssätt och tidsåtgång för dessa nya mer digitala arbetssätt och de tidigare till viss del manuella arbetssätt inom de moment som utförs av chaufförer och personal på fjärrmätningscentralen i samband med mottagningen av skogsråvara inför fjärrmätning. Metodiken i studien var att arbetssätten som nyttjas idag inom mottagningskontrollen identifierades och illustrerades med hjälp av ett flödesschema. Faktorer som kan på-verka tidsåtgången identifierades och hänsyn togs till dessa. För att extrahera trans-portinformation från loggar för transporter nyttjades ett skript som automatiskt sam-lade in denna data. Studiens resultat visade på en tidsvinst vid användandet av leveransavisering i me-deltal på 32 sekunder och för transportöravlämning på 37 sekunder. Båda leveransa-visering och transportöravlämning uppvisade även en lägre variation jämfört med att arbetssätten inte nyttjas. Graden av leveransavisering varierade mellan mottagnings-platser. Hög grad av leveransavisering visade på ett snabbare genomförande av mo-mentet vid mätplats samt även en lägre variation. Lägre variation för arbetsmomenten öppnar upp för att ha bättre kontroll över tidsåt-gång och kötider vilket ger ett mer effektivt flöde. Kunskap om att skriva skript i kombination med standardiserad data ger möjlighet att utföra effektiva automatise-rade tidsstudier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)