Sökning: "Tillväxtstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Tillväxtstrategi.

 1. 1. "Hållbar bolagsstyrning" - Nyckeln till ett grönare samhälle?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelia Rihs; [2022-01-28]
  Nyckelord :Bolagsstyrning; Hållbar utveckling; Hållbar bolagsstyrning; Aktiebolagslagen; Aktieägarteori; Intressentteori; principal agent-teori;

  Sammanfattning : Som ett led i att försöka minska utsläppen har EU antagit en ny tillväxtstrategi där ett av målen är att EU ska bli världens första klimatneutrala region. För att uppnå klimatneutralitet och även resterande miljömål vill EU att börsnoterade aktiebolag ska ta mer hänsyn till hållbarhet när beslut tas i bolagen. LÄS MER

 2. 2. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 3. 3. Den gröna grindstaden : En studie om den nya gröna och hållbara stadsdelen Jakobsberg i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Tomas Bolvin; [2021]
  Nyckelord :Nyliberalism; Nyliberal planering; Grön platsmarknadsföring; Ekologisk gentrifiering; Rätten till staden;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie riktar fokus på att undersöka den gröna platsmarknadsföringen av den nya stadsdelen Jakobsberg ur ett kritiskt perspektiv. Studien undersöker hur Jakobsberg är en del av Karlstads tillväxtstrategi och hur den relaterar till nyliberal planeringsideologi. LÄS MER

 4. 4. TEN-E som möjliggörare av den gröna given – en analys av Unionens skyldighet att integrera miljöskyddskraven i ljuset av urvalskriterierna för projekt av gemensamt europeiskt intresse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :August Pettersson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; energirätt; miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2019, the European commission presented the Green Deal - the EU's new growth strategy to achieve climate neutrality by 2050. The new strategy led the Commission to initiate a review of the legislation regarding TEN-E. One of the purposes of TEN-E is to adopt PCI projects. LÄS MER

 5. 5. Tillväxtstrategier för en krympande kommun: En kvalitativ fallstudie över Simrishamns kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Andrea Milakovic; Oscar Stark; [2020]
  Nyckelord :tillväxtstrategier; befolkningsminskning; krympande städer; attraktivitet; regionförstoring;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att genom ett kvalitativt metodval se med hjälp av vilka metoder en svensk landsbygdskommun hanterar en kontinuerlig befolkningsminskning, som anses medföra en regional obalans. Detta har skett genom en litteraturstudie som innefattar olika perspektiv på ämnet och en fallstudie. LÄS MER