Hinnsvepning som metod för att initiera förlossningsstart : En journalgranskningsstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Hinnsvepning är en icke-farmakologisk induktionsmetod som används inom förlossningsvården med önskan om att initiera en förlossningsstart. Svenska föreningen för obstetrik och gynekologi [SFOG] rekommenderar hinnsvepning i fullgången graviditet. Rekommendationen bygger dock på oeniga forskningsresultat och det framgår inte vilka maternella faktorer som kan påverka utfallet. Syfte: Beskriva utfallet av hinnsvepning i graviditetsvecka 41+3. Metod: Retrospektiv journalgranskning med kvantitativ ansats användes. Urvalet gjordes via en specialistmottagning för gravida som är kopplad till den aktuella förlossningskliniken. Totalt inkluderades 100 kvinnors förlossningsjournaler. Resultat: Av de 100 kvinnorna som hinnsveptes inducerades 41 med annan induktionsmetod och 33 kvinnor blev överburna. Paritet hade inte några statistiskt signifikanta samband med varken induktion, tid till aktiv förlossningsfas eller överburenhet, till skillnad från Bishop Score som hade ett statistiskt signifikant samband med både induktion, tid till aktiv förlossningsfas och överburenhet. Ett statistiskt signifikant samband kunde även ses mellan BMI och överburenhet samt tid till aktiv förlossningsfas. Bishop Score var den variabeln med starkast samband till induktion, tid till aktiv förlossningsfas och överburenhet. Konklusion: Kvinnans Bishop Score och BMI bör inte negligeras i samband att hinnsvepning genomförs då det kan påverka utfallet. Ytterligare forskning krävs för att klargöra utfallet av hinnsvepning och på vilka grunder det bör utföras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)