Varför byggs det inte fler småhus med stålstomme?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

Författare: Maria Hägg; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Idag är cirka 90 procent av alla småhus byggda eller under produktion med träregelstomme i Sverige. Att bygga småhus i trä har varit tradition under lång tid och anses även vara positivt för miljön. Med dagens moderna arkitektur och efterfrågan på öppna planlösningar och flexibilitet i huset ställs högre krav på hållfastheten, vilket bidrar till att stål skulle kunna vara ett bättre alternativ. Stål används idag i störst utsträckning vid hallbyggnad där stora spännvidder och hög bärighet krävs. Att testa nya lösningar anses dock bidra till en ökad kostnad, vilket oftast är en avgörande faktor i byggbranschen där lägsta pris eftersträvas. Genom att jämföra ett småhus med stålstomme med samma stomme dimensionerad i trä är förhoppningarna att kunna utreda om det finns en specifik anledning till att inte fler hus byggs med stålstomme. Studien baseras på en litteraturstudie och en dimensionering av trästomme utifrån befintliga ritningar av ett småhus med stålstomme. Materialåtgången i stommen sammanställdes sedan och prissattes, varpå koldioxidutsläpp och energiförbrukning för respektive material beräknades utifrån delarnas vikter. Jämförelse av materialens egenskaper baseras på litteraturstudien. Resultatet visar att båda materialen har sina för- och nackdelar. Vid prisjämförelse är stommen av stål cirka 55 procent dyrare än trä. Däremot har stålstommen en lägre totalvikt jämfört med trästommen, vilket beror på högre bärighet i materialet och därmed mindre dimensioner. Detta bidrar till att stål tar upp mindre plats i ytterväggarna, vilket ger en ökad mängd isolering i vissa delar av stommen. Stål kan även anses vara ett bra alternativ ur fukthänseende, då fukt är ett av de vanligaste problemen i småhus. Stål är ett oorganiskt material och drabbas varken av fukt eller svampangrepp, vilket hos träkonstruktioner kan resultera i dålig inneluft och försämrad hållfasthet. Energiförbrukningen vid framställningen av materialen är relativt lika, då ståltillverkning endast kräver 11 procent mer energi. En stor skillnad mellan materialen är däremot koldioxidutsläppen, som är 17 gånger högre vid tillverkning av stålstommen jämfört med trästommen. Stålindustrin jobbar hela tiden med att sänka sina utsläpp, men så länge stålindustrins koldioxidutsläpp är betydligt högre än träproduktionens skulle det kunna vara en bidragande faktor till att valet oftast hamnar på stommen av trä.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)