Patienters upplevelser i samband med njurtransplantation

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning:

Njurtransplantation är en eftertraktad behandlingsform vid kronisk njursvikt. I Sverige idag står cirka600 personer på väntelista till en njurtransplantation och det är viktigt att sjuksköterskan inte enbartfokuserar på sjukdomen utan har även kunskap om upplevelser som kan förekomma före och efternjurtransplantationen hos patienten. Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser isamband med njurtransplantation. Metoden som användes var en litteraturstudie, där tiovetenskapliga artiklar som genomgick kvalitetsgranskning, utgjorde resultatet. Dessa artiklar söktesfram i databaserna CINAHL och PubMed. Resultatartiklarna granskades av författarna var för sigoch diskuterades sedan ihop för att bestämma huvudteman samt underteman till resultatet. Resultatetav analysen gav upphov till två huvudteman: Hopp och förtvivlan i väntan på njurtransplantationoch Uppskattning och besvikelse efter njurtransplantation. Patienterna upplevde depressiva symtomoch ångest, rädsla och osäkerhet samt hopp i väntan på njurtransplantation. Efter njurtransplantationupplevde patienterna rädsla och osäkerhet, tacksamhet och tacksamhetsskuld, självständighet ochfrihet samt besvikelse. Slutsatsen var att upplevelser som framkom i resultatet hade en påverkan påpatienters livssituation. Stöd och information från vårdpersonalen samt en trygg relation mellanpatient och sjuksköterska där patienten var delaktig i sin egen omvårdnad ansågs ha en betydelse förpatienterna att kunna hantera dem negativa upplevelserna som förekom i samband mednjurtransplantationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)