Tjejers upplevelser av skolrelaterad stress i gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Författare: Ellen Svedjeland; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstrakt    Skolrelaterad stress har ökat markant de senaste decennierna och framför allt hos gruppen tjejer. Höga krav och hög arbetsbelastning i skolan har uppmärksammats som bidragande orsaker till elevernas ökade stressnivåer. Ungdomar med låg självkänsla, sömnproblem och bristande socialt stöd löper också större risk att drabbas av höga nivåer av stress.   Syftet med denna studie var att belysa skolrelaterad stress hos tjejer i gymnasiet samt lyfta deras tankar om hur skolan skulle kunna arbeta för att minska upplevelsen av stress. Datainsamlingen bygger på tio kvalitativa intervjuer med tjejer i gymnasieskolan, som sedan analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet har delats upp i fem kategorier: Den oöverskådliga tiden, Känslan av stress och dess konsekvenser, Genus och prestation, Diagnoser, svårigheter och behov och Skolans stöd. Informanterna i studien upplevde att det var svårt att förhålla sig till tid. De upplevde både en känsla av tidsbrist samtidigt som tiden uppfattas som oändligt lång. De kände sig stressade i relation till höga krav och stressen kunde även leda till kroppsliga besvär. Förväntningar på hur man skulle vara som tjej och svårigheter att strukturera skolarbetet lyftes som stressutlösande faktorer. Tjejerna i studien efterfrågade mer kommunikation och stöd från sina lärare, vilket kunde leda till förbättrade skolprestationer. För att tolka studiens resultat diskuterades fynden utifrån KASAM-modellen, som utgår från att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkar människans känsla av sammanhang. En stark känsla av sammanhang ökar individens förmåga att hantera stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)