Kraftberäkning på transportsystemet Gripper TGG 3200

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Mekanik

Författare: Admir Dervisic; [2011]

Nyckelord: Mekanik; beräkning; transportsystem;

Sammanfattning:

Schur AB är ett företag i Eksjö som erbjuder sina kunder lösningar inom post- och tidningshantering. Bland dessa lösningar ingår ett transportsystem kallat Gripper TGG 3200 vilket transporterar tidningar från exempelvis pressen till olika enheter i packsalen. Transportsystemet drivs av ett antal asynkronmotorer, antalet motorer variera med avseende på hur lång transportsträckan är. Då drivstationer och motorer är de dyraste komponenterna i transportsystemet vill man minimera antalet av dessa

Systemet är uppbyggt av aluminiumprofiler som gör att det kan skräddarsys efter kundens behov. I profilerna rullar enheterna som transporterar tidningen i en sammanlänkad kedja. För att kunna placera ut motorer med en given effekt krävs det att ett effektbehov beräknas för varje enskild profil. Detta för att övervinna diverse krafter som uppstår under drift. Med hjälp av detta kan precis så många motorer som krävs för att driva systemet placeras ut.

I detta examensarbete har effektbehovet beräknats på de vanligaste profilerna i systemet. För att sedan simplifiera beräkningarna har en beräkningsmall utformats, där kan varje enskild profil beräknas. I mallen kan även hela transportsystemets effektbehov och längd överskådas. Med detta verktyg ser användaren snabbt när effektbehovet kommit till en gräns då en motor måste införas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)