Modellbygge av framtida seglande lastfartyg

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Författare: Clara Nermark; Katja Nordström; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med detta arbete att bygga en modell av det seglande lastfartyget WPCC. År 2021 vill Wallenius Marine att detta seglande lastfartyget ska vara i bruk. Från tidigare arbete inom detta projekt så har de geometriska formerna för seglen samt skrovet bestämts, men även ett program har gjorts som tillämpar Vortex-Lattice metoden, som beräknar kraftutvecklingen på seglen för olika anfallsvinklar. I programmet har även två olika vingkonfigurationer testats, den första enligt en baslinje och den andra enligt en rektangel. Modellen som ska göras ska kunna verifiera dessa tidigare arbeten med hjälp av ett vindtunneltest. I vindtunneltesten kommer kraftutvecklingen för olika anfallsvinklar testas för de två olika vingkonfigurationerna. De krav som ställs på modellen är att den ska hålla för vindtunneltestet samt att modellen ska möjliggöra dessa två olika vingkonfigurationer. Med hjälp av hållfasthetslära så ska seglen dimensioneras så att de tål lasten då vindtunneln brukar sin maxkapacitet på 60 m/s. För att underlätta testerna ska styrservo implementeras, vilken upprepade gånger ska ställa seglen i rätt position och ha hög noggrannhet vid varje försök. Detta bidrar till att modellen görs utan skrov för att möjliggöra att alla komponenter som behövs till styrservon ska få plats, samt för att underlätta ihopmonteringen av modellen och monteringen i vindtunneln. För att modellen ska få plats i vindtunneln kommer den konstrueras i skala 1: 267.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)