"Deras behov och våra önskningar" Sjuksköterskemottagning för att öka tillgängligheten till vården : En studie av att införa sjuksköterskemottagningar vid en hudklinik

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Bakgrund: Hälso- och sjukvårdens svårigheter att erbjuda hög tillgänglighet till läkare uppmuntrar till överföring av arbetsuppgifter från läkare till sjuksköterskor. Tidigare studier visar att kvalitet, leverans och effektivitet använts för utvärdering av sjuksköterskemottagning. Utvärderingen ges ett mer balanserat perspektiv om även arbetsmiljön följs upp. För att förbättra tillgänglighet och arbetsmiljö införde Hudkliniken i Östergötland sjuksköterskemottagningar för olika diagnosgrupper.

 

Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att införa sjuksköterskemottagningar för att öka tillgängligheten och samtidigt förbättra kvaliteten, leveransen, effektiviteten och arbetsmiljön. Syftet med studien var att ta tillvara erfarenheter av förändringsarbetet.

 

Metod: Arbetsgrupper utvecklade och testade sjuksköterskemottagningar i liten skala. Etablerad förbättringsmetodik användes som metodstöd. Mått på kvalitet, leverans, effektivitet och arbetsmiljö definierades. En fallstudie genomfördes för att studera förbättringsarbetet. Individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer genomfördes. Data analyserades via kvalitativ innehållsanalys.

 

Resultat: Tillgängligheten till återbesök förbättrades delvis. Kvaliteten och effektiviteten förbättrades. Patienterna kunde delvis erbjudas besök när behovet var aktuellt. Sjuksköterskornas ökade kontakt med patienterna förbättrade arbetsmiljön samtidigt som det ökade antalet arbetsuppgifter ökade stressen. Utveckling av flera parallella sjuksköterskemottagningar gav effekt på verksamheten i sin helhet.

 

Slutsats: Sjuksköterskemottagning kan förbättra tillgängligheten. Erfarenheterna av förändringsarbetet föranleder ytterligare förändring av arbetsinnehållet och arbetsorganisationen. Kvalitet, leverans, effektivitet och arbetsmiljö var värdefulla mått för uppföljning av resultatet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)