Stress i förskolan- Fyra förskollärares erfarenheter kring stress i förskolan bland de minsta barnen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Jessica Johansson; [2018]

Nyckelord: stress;

Sammanfattning: Abstract Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärares erfarenheter kring stress i förskolan. Många barn idag spenderar från 1 års ålder stora delar av sin vakna tid på förskolan (Broberg, Broberg & Hagström, 2012) och media hör vi talas om problemet med stora barngrupper i förskolan som skapar stress för både barn och förskolepersonal (Skolverket, 2016). Studien är kvalitativ med intervju som metod. Mitt underlag består av fyra intervjuer med fyra förskollärare som alla arbetar på småbarnsavdelningar på två olika förskolor. Efter intervjuerna har jag sammanställt samt analyserat den empiri jag fått in. Min undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv detta genom en beskrivning av hur omgivningen påverkar barnen. Vidare besvaras studiens två forskningsfrågor där förskollärarna beskriver på vilka sätt de upplever stress på förskolan samt på vilket sätt beskriver förskollärarna att de arbetar för att förebygga stress i barngrupperna. I resultatet framkom det att deltagarna upplevde stress i sitt arbete. De arbetar förebyggande kring detta, de nämner alla vikten av trygghet hos de minsta barnen och arbetar aktivt med att skapa en trygghet hos barnen. Nyckelord: barn, förskollärare, hälsa, ohälsa, stress

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)