Modellering av blodkärl med additiv tillverkning

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Författare: Jakob Fagerberg; Adam Jägerström; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ett examensarbete utfört under tredje året på Sportteknologiprogrammet. Ett undersökande arbete för Mittuniversitetet Östersund som berör additiv tillverkning och bearbetningsmetoder. Syftet var att genom litteraturstudie och undersökningar skapa en fungerande modell av blodkärl, samt att öka förståelsen för additiv tillverkning och medicinteknik. Målet var att presentera en fungerande modell av blodkärl som flödes - och tryckmätningar kan utföras på. Arbetet leddes med agil metod och följde de agila faserna, förstudie, planering, genomförande, överlämning och avslut. Förstudien gav svar på vad och varför projektet skulle genomföras. Planeringsmetoderna besvarade hur projektet skulle genomföras. Under planeringsfasen låg fokus på att planera inför de två studierna som skulle genomföras, samt planering inför den slutgiltiga modellen. Studie – Additiv Tillverkning genomfördes med avseende på geometri, rengöringsmetoder samt placering i 3D-skrivaren. Studie – Gjutning genomfördes med avseende på geometri och materialegenskaper. Genomförandet bestod av att dessa tester och undersökningar utfördes. Studie – Additiv Tillverkning gav tydliga resultat som kunde analyseras, resultatet visade att möjligheten att tillverka blodkärl kommer vara möjligt. Resultatet ifrån Studie - Gjutning gav tydliga resultat som kunde analyseras, resultatet visade att det är möjligt att tillverka ett tillräckligt mjukt gummi till slutmodellen. Slutmodellen tillverkades utifrån de tidigare studierna, gummit som användes var det som var lättast att hantera. Slutsatsen är att undersökningarna gav förväntade resultat och att det är möjligt att skapa ett modulärt blodkärlssystem med de metoder som användes. Syftet och målet uppnåddes då en fungerande modell har tillverkats. Fortsatta studier och förbättringar uppmuntras för att göra en mer geometriskt korrekt modell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)