Om feminism : En jämförande studie av argument för och emot vänsterns och socialdemokraternas feminism i Göteborgs Posten och Dagens Nyheter

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

Författare: Gunilla Gripenbååt; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den övergripande frågeställningen som besvaras i uppsatsen är hur journalistiken i Dagens Nyheter och Göteborgs Posten handskas med informationen om vänsterpartiets och socialdemokraternas feministiska politik mellan år 1998 och år 2002.

Studien har visat att de vanligaste argumenten emot socialdemokraternas feminism oftast är kopplade till partiets ledare Göran Persson. Journalistiken framställer socialdemokraternas feminism som ett spel i och med att Göran Persson uppges vara en ofrivillig feminist.

I de fall där det framkommer argument för socialdemokraternas feminism är argumenten dubbelbottnade och innehåller oftast en outtalad kritik av mot partiets feminism eller bristen på en feministisk politik. De vanligast förekommande argumenten som journalistiken förmedlar för socialdemokraternas feminism handlar om att de vill förändra en tidigare förd politik. En politik som socialdemokraterna själva anser har missgynnat kvinnorna.

Journalistiken förmedlade en mycket positiv bild av vänsterns feminism och det fanns mycket få argument emot deras feminism. Argumenten handlade om att feminismen var ett spel.  

Det fanns ett mycket stort antal argument för vänsterns feminism och vänstern lyckades väl med att föra ut partiets feministiska politik genom journalistiken. Ung vänster anordnade av journalistiken mycket uppmärksammade självförsvarskurser för unga tjejer. Trots att vänstern därmed flyttade fokus från gärningsmännen till brottsoffren undgick vänstern en kritisk granskning av sin feministiska politik i journalistiken. De vanligaste argumenten för vänsterns feminism handlade om deras strävan efter ett rättvisare samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)