Nyanlända högstadieelevers uppfattningar om undervisningen i engelska i Sverige och i hemlandet och deras utvecklingsstrategier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Detta examensarbete utforskar uppfattningarna hos nyanlända högstadieelever inom undervisningen i engelska i Sverige och i sina hemländer. Samtidigt undersöks strategierna som eleverna beskriver att de använder för att förbättra och utveckla sina språkkunskaper i engelska. Teori som används för att analysera det insamlade materialet är Cummins modell om språkundervisning som fokuserar på språkets innehåll som berör och engagerar, kunskap om språksystemet och fokus på språkanvändning i tal, skrift eller andra representationer. Detta är en kvalitativ studie baserat på kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor med fyra nyanlända högstadieelever. Studien resultat visade en positiv uppfattning av undervisningen i engelska bland nyanlända högstadieelever i jämförelse med deras hemländer när det gäller den påverkan av engagerade lärare och positiv klassrumsmiljö där det finns interaktion, samt användningen av målspråket och olika resursmedel på lektionerna. Trots detta framkom utmaningar och brister i undervisningen i Sverige, särskilt avseende ämnesinnehåll och engagemang. Elevernas önskan om mer varierade och intressanta övningar indikerar att lektionerna ibland saknar stimulerande innehåll. Bristen på efterföljande aktiviteter efter glosförhör kan hämma elevernas effektiva tillämpning av nya ord i olika språkliga sammanhang, vilket begränsar deras förmåga att skapa djupa kopplingar mellan ordförståelse, korrekt användning och grammatik. Denna brist kan också leda till en mekanisk inlärningsprocess och riskera att elever ser språket som en uppgift snarare än ett verktyg för meningsfull kommunikation. Elever använder olika strategier för språkutveckling, inklusive samarbete, interaktion och användning av modersmål för förståelse och digitala resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)