Ett process-relationellt perspektiv på det regenerativa jordbruket : omsorgens etik i brukandet av landskapet

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker det regenerativa jordbruket ur ett process-relationellt perspektiv. Det regenerativa jordbruket utlovar lösningar på såväl lokala som globala problem relaterade till naturresursanvändning. För att förstå det regenerativa som fenomen och hur det kan nå sin utlovade potential krävs perspektiv som tar hänsyn till komplexiteten i de system som den berör och utgörs av. För att bemöta denna komplexitet lade jag fokus på vad som utgör och karaktäriserar regenerativa relationer. Utifrån den litteraturanalys av artiklar inom relaterade ämnen som genomfördes fann jag en rad återkommande teman som sammanställdes till indikatorer för vad som utgör och karaktäriserar regenerativa relationer. Resultatet visar att de regenerativa relationerna kan beskrivas som stärkande och vårdande relationer där interaktionen mellan parter samt parterna i sig själva stärks. Dessa indikatorer är i huvudsak grundade i omsorgens etik, såsom den presenteras av Joan Tronto. Uppsatsen andra del bygger på intervjuer och observationer från ett praktiskt exempel av ett regenerativt jordbruk: föreningen Ultuna permakultur. Genom intervjuer och observationer testades indikatorerna på retoriken och det praktiska brukandet hos föreningen. Resultatet visade och bekräftade de återkommande teman av stärkande och vårdande relationer, grundade i omsorg, som återfanns i litteraturen. Indikatorerna utgör en praktisk och teoretisk grund för att förstå och närma sig det regenerativa ur ett process-relationellt perspektiv och kan även användas som ett ramverk för att forma och bygga regenerativa relationer i komplexa system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)