Bråk - Balansen mellan metod och förståelse inom bråkbegreppet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Författare: Matilda Wilhelmson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsatts syftar till att beskriva bråkundervisningens gestaltning, hur balasen ser ut mellan metodträning och resonerande diskussioner och hur bråkbegreppet framställs i ett antal läroböcker som används i undervisningen på mellan- och högstadiet. För detta har dels en läroboksanalys genomförts där fokus har legat på ett jämföra olika typer av matematiskt resonemang. Dessutom har ett antal intervjuer med undervisande lärare genomförts för att ge svar på hur undervisningen utformas och vilka uppfattningar de har kring elevers förståelse för bråkbegreppet och på vilken nivå olika läromedel är adekvata hjälpmedel för eleverna i deras kunskaputveckling. Resultatet visar att många elever har svårt för att koppla sin konkreta kunskap kring bråk till en abstrakt förståelse. Det visar också att premieringen av matematisk förståelse kan ha underminerat elevers möjligheter att lära sig matematik då det har skapat en brist på färdighetsträning och utantillkunskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)