Lärares användning av formativ bedömning i grundsärskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Ulrika Elmgren; Mia Brorsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Syftet var att undersöka om och hur lärare i grundsärskolan tillämpar formativ bedömning samt om och hur lärare arbetar för att göra elever delaktiga i sin lärprocess. Det gjorde vi genom att undersöka hur ett antal lärare beskrev hur de arbetar med formativ bedömning och vilka arbetssätt de använder för att göra elever delaktiga i sitt lärande.Teori: Den teoretiska ramen utgår från ett sociokulturellt perspektiv som betonar att lärande i hög grad är socialt och sker i samspel med andra människor. Vi formar vår kunskap i ett sammanhang tillsammans med andra människor. Från specialpedagogisk synvinkel utgår studien från ett relationellt perspektiv som innebär att förklaringar till svårigheter för eleven söks i samspelet med den omgivande lärmiljön. Kommunikationen mellan personer som ar-betar med eleven på olika nivåer i skolans organisation är av avgörande betydelse för hur det pedagogiska arbetet gestaltas och lyckas.Metod: Studien är en kvalitativ samtalsintervjustudie med semistrukturerade intervjufrågor. Totalt har åtta lärare intervjuats som undervisar i grundsärskolans ämnen. I analysarbetet har vi utgått från lärandets sociala aspekter och använt begrepp från sociokulturell teoribildning. Resultat: Resultaten visar att de flesta lärare använder formativ bedömning för den fortsatta planeringen av undervisningen. Resultaten tyder också på att bedömning sker utifrån kunskapskraven i styrdokumenten. Lärare såg orsaker till elevers svårigheter främst i den omgivande lärmiljön. Vidare beskrev lärare ett behov av att använda alternativ- och kompletterande kommunikation som ett stöd för att synliggöra lärandet för eleverna. Slutligen indikerar studien att det finns begränsningar i elevers delaktighet i sin egen lärprocess och att lärare många gånger söker metoder för att öka delaktigheten hos eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)