Den stickrädda patientens upplevelser av provtagning och injektioner

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Maria Tulek; [2010-01-19]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Många upplever obehag inför blodprovstagning och injektioner. I dagens modernasjukvård kräver en stor del av alla behandlingar blodprover och medicinskadministration via injektioner. Syftet med litteraturstudien var att belysa stickrädsla hosvuxna patienter. Vilka upplevelser dessa patienter har av sin stickrädsla och exemplifierahur sjuksköterskan kan förankra och tillämpa denna kunskap i praktiken. Arbetet harbaserats på vetenskapliga artiklar sökta och funna genom databaserna CINAHL,PubMed och PsykINFO. Databassökningar innehöll först sökorden; needle och fear.Sökningarna utökades med följande; phobia, anxiety, injection, nursing ochvenupuncture. Elva artiklar valdes ut efter att ha kvalitetsgranskats. Resultatet avvetenskapliga publikationer visar att vårdpersonalens bemötande kan ha stor betydelseför hur patienten upplever sin stickrädsla. Många patienter känner att deras rädsla ej taspå allvar och att vårdpersonalen inte visar tillräcklig empati. På grund av sin stickrädslafinns det en risk att patienter undviker att söka nödvändig vård, detta kan leda till attderas hälsa försummas. Genom litteraturstudien har Travelbees omvårdnadsteorianvänts som omvårdnadsteoretisk förankring. I resultatet och den efterföljanderesultatdiskussionen presenteras hur sjuksköterskan kan använda enkla och effektivaomvårdnadsåtgärder för att lindra stickrädsla. I jämförelse med andra patientgrupper därlika stor andel är drabbade av finns det relativt lite forskning gjord. Fler kvalitativastudier ur patientens perspektiv behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)