Från hållbar profil till hållbar i varje led : En studie i hur medvetna modeföretag kan utforma och följa en hållbarhetsstrategi vid expansion

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Syftet med studien är att genom en kvalitativ forskningsmetod analysera hur mindre varumärken arbetar med - och i framtiden kan och ämnar arbeta med hållbarhetsstrategier i förhållande till expansion. Denna uppsats analyserar både företag och företags hållbarhetsrapporter samtidigt som den ger forskares syn på ämnet. För studien har en abduktiv forskningsansats använts. Forskningsmetoden är kvalitativ och djupintervjuer har gjorts med 6 olika informanter. För intervjuerna har en semistrukturerad intervjumall använts. Intervjuernas resultat har tytt på att kunskapsnivån om hållbarhetsstrategier hos företag är relativt låg men att intresset för en högre kunskapsnivå finns. Huruvida ett mindre modeföretag arbetar med hållbarhet verkar bero på storlek på företaget. Hur väl en hållbarhetsstrategi kan passa på ett företag verkar också bero på storlek på företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)