Hur prioriterar föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar egen hälsa. : ” En kvalitativ studie om föräldrars uppfattning ”

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser möter olika utmaningar isin vardag som kan påverka och öka risken för ohälsa. Denna studies syfte var att undersöka hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser specifikt Autismspektrumtillstånd och Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) prioriterar egen hälsa.Metod: Fem föräldrar till barn mellan 5-17år med ADHD och /eller Autismspektrumtillstånd deltog i en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. En innehållsanalysgjordes för att hitta koder och kategorier i datamaterialet. Den biopsykosociala modellenanvändes i studien för en bättre förståelse av målgruppen.Resultat: Resultatet presenterades i form av fyra huvudkategorier: (i) begreppet hälsa,(ii) uppfattning av sin egen hälsa, (iii) hälsofrämjande aktiviteter och (iv) påverkansfaktorer. Resultatet visar även att det finns likheter men även olikheter i hur föräldrar uppfattar sin hälsa, definierar den, främjar och prioriterar den samt när det gäller faktorer sompåverkar deras sätt att främja och prioritera. Dessutom visar resultaten ett behov att stödjaoch bättre förstå föräldrarnas erfarenheter, behov, framgång i sammanband med att defrämjar och prioriterar egen hälsa. Den psykiska hälsan uppfattades ansträngd medan densociala hälsan drabbas hårdast, därför är det av vikt att förstå undersökningsgruppen föratt ge anpassat stöd.Slutsats: Föräldrar till barn med Autismspektrumtillstånd och/ eller ADHD behöver höras, lyssnade på och stödjas för att orka och må bra då deras barn kommer att behöva demlängre. För att förstå deras sätt att främja och prioritera egen hälsa bör man ha i åtanke de aspekterna som kartläggs i denna studie

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)