Miljöriskanalys : Egenkontroll med hjälp av miljöledningssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: Den främsta orsaken till att man behöver arbeta och synliggöra riskerna med en verksamhets är att reducera riskerna för miljöolyckor som bara inte påverkar våra gemensamma resurser exempelvis grundvatten utan även riskerar människors hälsa. Genom krav från lagstiftning och krav från miljöledningssystem skall företaget genomföra riskanalys fortlöpande och systematiskt. Företaget kan på samma gång utnyttja miljöledningssystemets arbetssätt, PUFF-modell, för att leva upp till lagstiftningen, systematiskt och fortlöpande. Dessutom utnyttjas ledningssystemets olika rutiner som underlag till riskanalysen. Att integrera riskarbetet i miljöledningssystemet är av stor fördel, dessutom undviker man parallella system. Genomförd miljöriskanalys har använd sig endast av riskbaserade kvalitativa metoder så som grovanalys, felträdsanalys och händelseträdsanalys. Det är av främsta vikt vid kvalitativa analyser att rätt erfarenhet och kompetens finns tillgänglig för analysen. Genom grovanalysen har tre riskhändelser fått så höga riskpoäng att de hamnat inom det röda området i riskmatrisen. Därav har dessa analyserats vidare. Två av riskerna handlar om att lagra fossilt bränsle inom vattenskyddsområde. Den tredje högriskhändelsen är det faktum att GEAB saknar tillfredsställande kemikaliearbete då det saknas komplett kemikaliförteckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)