Faktorer som påverkar den beskrivande kvaliteten på upplysningar av rättstvister

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Ett företags upplysningar utgör en stor del av beslutsfattande i olika sammanhang.Under standarden IAS 37 faller rättstvister in vilka kan förknippas med stor osäkerhet ochmycket bedömningar. Studier visar att informationen om rättstvister tenderar att varabristfälliga.Syfte: Att undersöka vilka faktorer som påverkar kvaliteten hos upplysningar i standardenIAS 37, med inriktning på upplysning av rättstvister.Avgränsningar: Studien avgränsas till avsättningar och eventualförpliktelser, och merspecifikt till rättstvister. Uppsatsen avgränsas ytterligare till förorenande industrier listade iEuropa samt enbart årsredovisningar där det upplyses kvalitativt kring rättstvister undersöks.Metod: Genom en kvantitativ metod har upplysningskvalitet av rättstvister testats för åren2005-2014. Studiens definition av upplysningskvalitet bygger på den teoretiska referensramsom tar upp ton, mängd och detaljrikedom. Bolagens årsredovisningar har gåtts igenommanuellt, och insamlad data har behandlats i programvaran Diction där variabler för mängdoch ton fåtts ut. För detaljrikedom har ett index konstruerats som bygger på standarden IAS37.Resultat och slutsatser: Studien har undersökt vad som driver kvaliteten i upplysningar avrättstvister. Tidigare forskning när det gäller kvalitet och ton har överlag visats påverkas avolika utmärkande drag hos företag. Studiens resultat visar att en större bolagsstorlek ochredovisning av eventualförpliktelse kunde kopplas samman med en säker ton, en större mängdtext samt en högre detaljrikedom. Belopp på avsättningar för en rättstvist hade ett positivsamband mellan en längre text och mer detaljrikedom, och en högre skuldsättningsgrad visadesig i studien kunna kopplas till en lägre detaljrikedom.Förslag till framtida forskning: Framtida forskning kan innefatta ytterligare studier därskillnader i ton undersöks beroende på om företaget lämnat upplysning av en avsättning elleren eventualförpliktelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)