Sökning: "Rättstvister"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Rättstvister.

 1. 1. Faktorer som påverkar den beskrivande kvaliteten på upplysningar av rättstvister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Gustafsson; Emma Hammo; [2019-02-26]
  Nyckelord :Upplysningskvalitet; IAS 37; Rättstvister; Textanalys;

  Sammanfattning : Ett företags upplysningar utgör en stor del av beslutsfattande i olika sammanhang.Under standarden IAS 37 faller rättstvister in vilka kan förknippas med stor osäkerhet ochmycket bedömningar. Studier visar att informationen om rättstvister tenderar att varabristfälliga. LÄS MER

 2. 2. Om den verkställande direktörens löpande förvaltning - en studie om den verkställande direktörens kompetens genom rekvisitet “löpande förvaltning” inom ramen för ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Berglund; [2017]
  Nyckelord :Löpande förvaltning; Verkställande direktör; Aktiebolagslagen; Kompetens; Business and Economics;

  Sammanfattning : Representationskompetensen hos den verkställande direktören i svenska aktiebolag regleras genom 8 kap. 36 § ABL och därigenom rekvisitet ”löpande förvaltning” i 8 kap. 29 § ABL. Vad denna löpande förvaltning omfattar är dock inte helt tydligt och kan variera kraftigt mellan olika typer av bolag och situationer. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter att kringgå LAS? : Vid tvister gällande uppsägning och avskedande.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Ashikov; Annika Ekberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract We have in this essay, based on a real event in form of a judgment by the Swedish Labour Court, problemised articles 7 and 18 in the Swedish law on protection of employees, “lag (1982:80) om anställningsskydd” (her einafter reffered to as LAS). Those articles regulates dismissal and terminations of employment. LÄS MER

 4. 4. Shipping in the World's Northernmost Ocean - Legal Disputes & Controversies in the Arctic Sea Routes & the Legal Impact of an Future Internationalization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Jonsson; [2014]
  Nyckelord :Transpolar Sea Route; Northwest Passage; Northern Sea Route; Arctic; Article 234; Daniel Jonsson; Daniel Viktor Jonsson; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arktis utgör ett av de minst utvecklade internationella regioner i världen. Trots politiska initiativ som arktiska rådet och liknande existerar det inte idag något övergripande legalt ramverk för att adressera flertalet juridiska dispyter och kontroverser. LÄS MER

 5. 5. Google AdWords, sökordsannonsering och varumärkesanvändning inom EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Lena Tarring; [2014]
  Nyckelord :Trade marks; Varumärkesrätt; EU-rätt; Intellectual property; Immaterialrätt; Sökordsannonsering; Keyword advertising; Google AdWords; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det råder ingen tvekan om att internet idag uppfattas som en del av vår vardag och att det utgör ett nödvändigt verktyg för att få tillgång till information, såväl av kommersiell som privat natur. I takt med den tekniska utvecklingen och den ökade tillgängligheten som internet medför ökar även konkurrensen i informationsflödet, vilket marknaden har behövt anpassa sig till. LÄS MER