Sökning: "Daniel Viktor Jonsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Daniel Viktor Jonsson.

  1. 1. Shipping in the World's Northernmost Ocean - Legal Disputes & Controversies in the Arctic Sea Routes & the Legal Impact of an Future Internationalization

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Daniel Jonsson; [2014]
    Nyckelord :Transpolar Sea Route; Northwest Passage; Northern Sea Route; Arctic; Article 234; Daniel Jonsson; Daniel Viktor Jonsson; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Arktis utgör ett av de minst utvecklade internationella regioner i världen. Trots politiska initiativ som arktiska rådet och liknande existerar det inte idag något övergripande legalt ramverk för att adressera flertalet juridiska dispyter och kontroverser. LÄS MER