Revisionskvalitet i digitala tider

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Revisionskvalitet i digitala tider Seminariedatum: 3/6-2022 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå Författare: Bedoui, Sami. Sari, Yosef. Wallden, David Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: Digitalisering revision, Digitala verktyg, Revisionskvalitet, Svensk revision, Modern revision Forskningsfråga: Hur har digitaliseringen påverkat revisionskvaliteten på den svenska marknaden? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka digitaliseringens påverkan på revisionskvalitet på den svenska marknaden. Metod: Uppsatsen är en fallstudie av revisionsbranschen med en kvalitativ forskningsmetod. Vidare görs en konformativ analys som undersöker huruvida vår inhämtade empiri bekräftar alternativt utmanar tidigare forskning. Undersökningen har gjorts med semistrukturerade intervjuer för att samla in data från relevanta myndigheter och revisorer med lång erfarenhet av branschen. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet i uppsatsen består av tidigare forskning från vetenskapliga artiklar. Resultat: Det empiriska resultat består av en intervju med Infrastruktursdepartementet, FAR och en universitetslektor samt intervjuer med sex revisorer. Slutsats: Uppsatsen bekräftar till viss grad hur tidigare forskning går att applicera på den svenska marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)