Logit, oddskvot och sannolikhet : En analys av multinomial logistisk regression

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

Författare: Mikael Klockare; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här uppsatsen inleds med att studera de moment som används för multinomial logistisk regression och hur resultaten mäts. Teorin tar sin avsats i den binomiala logistiska regression, för att stegvis ta sig vidare till den multinomiala logistiska regressionen. Begreppen logit, oddskvoten och sannolikheterna förtydligas, effekterna av de oberoende variablerna diskuteras och kopplingen till vanlig linjär regression åskådliggörs. Det blir även en fördjupning av matematiken bakom den logistiska funktionen. Därefter tillämpas den multinomial logistisk regressionsanalysen med ett praktiskt exempel. Analysmodellen är användbar inom flertalet områden och den här uppsatsen ligger inom ramen för sportanalys. Matchstatistik från ishockey och närmare bestämt Örebro Hockeys matcher från säsongerna 2012/13 till 2017/18 nyttjas och den slutgiltiga modellen använder sig av tre förklarande variabler. Resultatet visar att utfallet efter ordinarie tid kan förklaras till 60,9% med hjälp av matchstatistiken, vilket tyder på att den multinomiala regressionsmodellen presterar likvärdigt med andra metoder som tillämpar kategorisk dataanalys inom sportanalys.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)