Etik i skolan – en kvalitativ studie om lärares syn på etisk kompetens och sin etikundervsning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: För lärare idag är skolans värdegrund konstant närvarande för att stödja lärare och elever i deras samspel med varandra, men också för att utveckla eleverna i deras liv som samhällsmedborgare. Hur lärare ska undervisa för att få eleverna att handla rätt enligt de etiska principer som värdegrunden innefattar, står inte utskrivet i läroplanen utan kräver lärarens egna engagemang och vilja. Etik har en given plats i skolan i och med värdegrunden, men också då kursplanen för religionskunskap innefattar kunskapskrav där elever ska utveckla sin etiska kompetens. Trots att etik utgör en egen del av det centrala innehållet och kunskapskraven för religionskunskap är tiden knapp och kunskaperna låga kring hur ämnet kan och bör undervisas. Syftet med denna studie är därför att lyfta fram lärares egna beskrivningar av etisk kompetens och den etikundervisning de bedriver för att på så sätt stödja forskningen inom fältet för etikundervisning. Studien har gjorts i samarbete med ULFprojektet EthiCo II, som forskar om etikundervisningens möjligheter och svårigheter utifrån en skönlitteraturbaserad undervisning. Förhoppningen är att studiens resultat ska kunna bidra med nya synvinklar och tankar för projektets fortsatta forskning. Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nio verksamma lärare som arbetar i årskurs 4-6 på olika skolor både i och intill en större svensk stad. Skolorna har en stor spridning vad gäller elevernas socioekonomiska bakgrund och vårdnadshavarnas eftergymnasiala utbildning. Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som utformats i EthiCo-projektet där frågorna var öppna och lämnade utrymme för både intervjuaren och respondenten att samtala fritt inom temat, vilket är karakteristiskt för semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien visar att lärarna tycks sakna ett gemensamt språk för att samtala om etik samt att etikundervisning oftast sker oplanerat och baserat på händelser i skolan som behöver hanteras. Även om lärarna undervisar i religionskunskap och därav har etik i målen för ämnet, tycks tid och material saknas för att bedriva en givande undervisning som inte utgår från skolans värdegrund utan från kunskapskraven för etik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)