COVID-19-pandemins påverkan på lönsamhet och affärsmodeller inom RoPax-sjöfarten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och få en djupare förståelse av COVID-19 pandemins påverkan på sjöfartsbranschen. Problemdiskussion: Under COVID-19-pandemin drabbades sjöfarten hårt där RoPax drabbades hårdast på grund av segmentets beroende av passagerare. Sjöfarten på Östersjön är passagerarintensiv och forskningen om RoPax inom detta område är i nuläget begränsad. Metod: Metoden är en fallstudie av kvalitativ karaktär. Datainsamlingen genomfördes genom totalt två semistrukturerade intervjuer. Utöver intervjuerna inhämtades ytterligare information från dokument och andra tillgängliga offentliga källor. Resultat: Studien visar att coronapandemin har haft en stor påverkan på RoPax på grund av att affärsmodellens grundläggande uppbyggnad inte klarade av efterverkningarna av restriktioner som tillkom. Detta påverkade såväl affärsmodellen som bolagens finansiella ställning. Studien har även visat att bolag med fler emitterade aktier har en mer omfattande kommunikation. Det visade sig även att i tider av kris tenderar företag ändå att kommunicera positiva utsikter om framtiden. Bidrag: Studien bidrar till en djupare förståelse för hur omfattande kriser påverkar företags lönsamhet och affärsmodell. Studiens resultat kan även vara värdefulla för intressenter som tolkar bolagskommunikation under kristider. Förslag till framtida forskning: Förslag till vidare forskning skulle handla om hur covids påverkan på Ropax ser ut på längre sikt och vilka effekter och lärdomar som kom från krisen. Ett annat forskningsförslag skulle vara att undersöka ett större geografiskt område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)