Avbrottsstyrd hexkodsmonitor : Programmering av MikroprocessorPhilips LPC2292

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Elektroteknik

Författare: Anders Erkers; [2007]

Nyckelord: Philips LPC2292; monitor; Assembler;

Sammanfattning:

Research Elektronics är ett företag som utvecklar elektroniska system. I sinalösningar använder de bl.a. Siemens C500 Mikroprocessorer. Företagetplanerar nu att gå över till Philips LPC 2292 som bygger på en 32-bitarsARM-kärna. Denna mikroprocessor har högre prestanda och är merkostnadseffektiv.Uppgiften bestod av att göra ett monitorprogram som bl.a. kan ladda in ochköra andra program i mikroprocessorn samt undersöka och redigerainnehållet i minnen och register. Programmet ska användas till test ochutveckling av andra program till den aktuella mikroprocessorn. Tanken meddenna monitor är att den ska ha liknande funktion och utseendet som enmonitor som Research redan använder för mikroprocessorn Siemens c500serie, för att dessa ska kunna gå över till att använda den nyamikroprocessorn på samma sätt som den nuvarande.Tanken med programmet är att det ska vara en grund som Research senareska kunna modifiera och utveckla under deras arbete. Programmet harskrivits i assembler för att programmera nära hårdvaran. Resultatet blev ettprogram med de funktioner som i förväg var bestämda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)