Patientens behov av psykosocial omvårdnad efter ett cancerbesked : en forskningsöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Cirka 50 000 personer varje år i Sverige får ett cancerbesked. Livet tar inte slut på grund av detta besked men det kommer i olika grad att påverka patientens resterande liv. En cancerdiagnos är ofta början på en lång resa och det ställer stora krav på den som ger beskedet. De flesta människor som drabbas av cancer hamnar i någon form av kris. Krisförloppet ser ibland annorlunda ut vid cancer än vid andra trauman på grund av att krisförloppet ofta blir ett vandrande mellan de olika faserna. För att komma vidare i livet och för att klara av påfrestningarna i den nya situationen använder sig patienterna av olika copingstrategier. Psykosocial omvårdnad är ett begrepp som innefattar social identitet, känslomässigt stöd, materiellt stöd, information och social tillhörighet. Som sjuksköterskor är det av vikt att ha kunskap om detta område för att kunna hjälpa patienterna igenom denna svåra tid.   Syftet var att belysa patientens behov av psykosocial omvårdnad i samband med onkologisk behandling efter ett cancerbesked.   Metoden bestod av en forskningsöversikt. Femton vetenskapliga artiklar valdes ut. Artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. Resultatet delades in i fyra kategorier för att underlätta sammanställningen. Resultatet redovisas under dessa fyra rubriker; information, förändrad livssituation, emotionella och existentiella reaktioner samt psykosocialt stöd.   Resultatet visade att patienter med en cancersjukdom ville ha mycket information både vad gällde sjukdom och behandling men också detaljerad information så att de till fullo kunde förstå sin nya situation. Sjuksköterskorna kunde ge stöd till patienterna genom att finnas nära och genom att lyssna. Patienterna behövde tid för att kunna ställa sina frågor. Vidare sågs att patienterna önskade att livet skulle återgå till det normala, samtidigt som vissa patienter värderade om sina liv och drog ner på ambitionsnivån beträffande karriären. En del patienter valde en hälsosammare livsstil. Att få en cancerdiagnos förknippades ofta med döden och patienten insåg att han/hon inte var odödlig. Det väckte emotionella och existentiella frågor. Psykosocial omvårdnad upplevdes ibland eftersatt. Patienter i flera studier ansåg att sjukvårdspersonalen fokuserade mest på den medicinska delen.   Slutsatsen var att de flesta patienterna efterfrågade psykosocialt stöd och flera artiklar visade att sjukvården inte prioriterade detta område. Sjukvården fokuserar fortfarande på att behandla somatiska problem. Vidare kunde ses att det var viktigt att individualisera den psykosociala omvårdnaden. Det var också viktigt att ge patienterna tid för information och reflektion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)