Sökning: "Språkliga medel"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Språkliga medel.

 1. 1. Problemlösning i matematikundervisning - En studie om 1-3-lärares tolkning av problemlösning i läroplanen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Eleonor Fjordmark; [2018-08-08]
  Nyckelord :Lärare; Läroplan; Matematik; Problemlösning;

  Sammanfattning : I dagens läroplan beskrivs problemlösning i två olika kontexter, dels som förmåga och dels som en del i det centrala innehållet. I syfte att vidga förståelsen av läroplanen och problemlösning på en praktisk nivå, undersöks i denna studie hur verksamma 1-3-lärare tolkar läroplanens beskrivning av problemlösning och hur de förverkligar denna tolkning i sin undervisning. LÄS MER

 2. 2. Lyrikens kraft och makt : Det poetiska språket i Södergrans "Landet som icke är", Boyes "Hur kan jag säga..." och Thorvalls "Efteråt (4)"

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Josefine Lindh; [2018]
  Nyckelord :elocutio; ethos; förtätning; pathos; retorik; språkliga verktyg; stilfigurer;

  Sammanfattning : Lyrik har sedan urminnes tider berört människor djupt och nyfikenheten om varför det förhåller sig så har lett till min uppsats där syftet är att undersöka vilka framträdande språkliga verktyg som finns i dikterna ”Landet som icke är”, ”Hur kan jag säga…” och ”Efteråt (4)”, samt att undersöka deras potentiella retoriska dimension. Den språkliga utformningen, elocutio, har undersökts utifrån ett antal frågor som ställs till dikterna vilka närläses och även analyseras utifrån tanken att ordval och andra språkliga medel ”vill” något med texten. LÄS MER

 3. 3. "Du blir mig" : En textanalys om statliga universitets identitetsskapande på webben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mia Miller; [2018]
  Nyckelord :universitet; myndighetstext; New Public Management; textanalys; multimodal analys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fyra statliga universitet presenterar grundläggande information om sig själva via sina webbplatser. Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka språkliga medel – och i förekommande fall visuella medel – som de utvalda lärosätena väljer att använda för att uttrycka sin identitet i texterna. LÄS MER

 4. 4. Språkdräktens ideologi - Om ideologiska markörer i Liv Strömquists Kunskapens frukt och dess franska översättning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Ida Lodin; [2017]
  Nyckelord :ideologi; Liv Strömquist; litterära översättningar; tecknade serier; intersektionell feminism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks hur ideologi manifesteras och översätts i Liv Strömquists seriealbum Kunskapens frukt och dess franska översättning L’Origine du monde. Först analyseras källtexten för att identifiera vilka som är de viktigaste språkliga och grafiska medlen som författaren använder för att uttrycka ideologi. LÄS MER

 5. 5. Den trovärdiga, kunniga och öppna myndigheten : En kritisk analys av värdegrundstexters ideologiska förankring och ideationella struktur

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carin Leibring Svedjedal; [2016]
  Nyckelord :värdegrund; vision; strategi; New Public Management; ideationell struktur; CDA; kritisk diskursanalys; textanalys;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks svenska statliga myndigheters värdegrundstexter. Uppsatsen skrivs inom projektet ”En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter”, och syftet är att se vilka språkliga medel som uttrycker önskade värderingar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Språkliga medel.

Din email-adress: