Sökning: "kontakten"

Visar resultat 1 - 5 av 976 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 1. CHEF PÅ DISTANS – ATT FÖREBYGGA PSYKOSOCIAL OHÄLSA En verksamhets upplevelser av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sara Svärdsén; [2017-09-25]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; distansledarskap; kommunikation; psykosocial ohälsa; stöd; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad chefer på distans i en verksamhet påTrafikverket, kan arbeta med för att förebygga psykosocial ohälsa. Detta genomatt göra en kartläggning av chefernas och medarbetarnas upplevelser kring denorganisatoriska och sociala arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN INOM FÖRSKOLAN En kvalitativ studie om vilka faktorer som kan påverka förskollärares benägenhet att göra en orosanmälan och vikten av att se dessa ur ett helhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Therése Sjögren; Jessica Carlström; [2017-03-06]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; barn som far illa; förskolan; samarbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från en kvalitativ studie där sex stycken förskollärare i två olika kommuner intervjuats om anmälningsskyldigheten. Anmälningsskyldigheten kan ses som ett lagstadgat verktyg för att fånga upp och skydda barn som far illa. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad av personer med diabetes i hemsjukvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Christina Ylvin; Agneta Person; [2017]
  Nyckelord :Omvårdnad; diabetes; hemsjukvård; assisterad egenvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden och den assisterade egenvården av personer med diabetes inskrivna inom hemsjukvården. I studien har elva sjuksköterskor anställda inom kommunal och privat hemsjukvård intervjuats. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera intervjutexterna. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av Komplementär ochAlternativ Medicin (KAM) vid cancersjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Mikael Källman; Marie Nordfeldt; [2017]
  Nyckelord :Cancer; CAM; Experience and Patient; Cancer; Erfarenheter; KAM och Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som väcker rädslor och behandlingen kan ge svåra symtom och vara slitsam för patienten. Under den medicinska behandlingen av cancer kan patienter söka sig till komplementära och alternativa behandlingar vilket kan öka risken för interaktioner med mediciner. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten med vårdcentral. : Empirisk studie med kvalitativ ansats.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pia Hultman; Sofia Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :urinary incontinence; women; primary care; district nurse; information; urininkontinens; kvinnor; primärvården; distriktsköterska; information;

  Sammanfattning : Syfte: att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans (DSK/SSK) uppfattning om den information som ges till kvinnor med urininkontinens (UI), vid första kontakten med vårdcentral. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med fem distriktssköterskor och en sjuksköterska, gjordes med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kontakten.

Din email-adress: