Sökning: "miljörätt"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet miljörätt.

 1. 1. (O)laglig handel med hotade djur och växter – en analys av den straffrättsliga regleringen avseende handel med produkter av hotade djur- och växtarter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Elmér; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; CITES; artskyddsbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är omfattande. En bidragande orsak är handeln med hotade djur och växter. Mot bakgrund av en ökad internationell illegal handel har CITES-konventionen utarbetats. Inom EU gäller CITES-förordningen. LÄS MER

 2. 2. Natura 2000 i gruvprövningen : Ett möte mellan svensk minerallagstiftning och EU:s skydd för biologisk mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ruben Evensen; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; gruvrätt; natura 2000; gruvbrytning; gruvdrift; eu; minerallagen; miljöbalken; art- och habitatskydd; områdesskydd;

  Sammanfattning : Den moderna prövningsordningen för att öppna en gruva bygger på ett äldre system av koncessioner där företrädesrätten till mineral och hushållning med mark och vatten prövas i ett tidigt skede av myndigheten Bergsstaten. För att verksamheten ska komma till stånd måste prospekterare även ansöka om nödvändiga tillstånd enligt miljöbalken i ett senare skede. LÄS MER

 3. 3. Skogsbrukets påverkan på skogslandskapet i Sverige : Vikten av artskydd och ökad hänsyn

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jessica Hansson; [2017]
  Nyckelord :skogsbruk; miljörätt; artskyddsförordningen; Naturvårdsdirektiv; miljöhänsyn; hotade arter; metapopulationer; kunskapsuppbyggnad; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : En stor andel av Sveriges hotade växt- och djurarter är beroende av skogen som livsmiljö, och har under en lång tid påverkats negativt av skogsbrukets framfart i skogslandskapet. Skogsbruksåtgärder såsom avverkning, gallring och röjning kan förstöra både livsmiljöer och påverka interaktionerna mellan populationer om miljöhänsynen är bristande, vilket kan hota den långsiktiga överlevnaden på platsen och därigenom även artens bevarandestatus. LÄS MER

 4. 4. I landets intresse - Om riksintressekonflikter i 3 kap. 10 § miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Rönnbäck; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; förvaltningsrätt; miljörätt; riksintresse; påtaglig skada; 3 kap. 10 § MB; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid en avvägning mellan två oförenliga riksintressen enligt 3 kap. 10 § MB ska företräde lämnas åt det intresse som på det lämpligaste sättet främjar en långsiktigt god hushållning. Uppsatsen tar sikte på att analysera vilka fak-torer som är avgörande vid en sådan bedömning. För att en avvägning enligt 3 kap. LÄS MER

 5. 5. Skogsbrukets klimatanpassning - En analys av skogsvårdsförfattningarna ur ett klimatanpassningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Rosén; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; Environmental law; Skogsvårdslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Klimatförändringar framhålls som vår tids stora ödesfråga. En global temperaturökning kommer att få långtgående och svåröverskådliga effekter på hela världen. I denna uppsats krymps dock perspektivet en aning, och fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar det svenska skogsbruket. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet miljörätt.

Din email-adress: