Sökning: "regeringen arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden regeringen arbete.

 1. 1. "Människor kämpar för att överleva- att prata om jämställdhet, det är bara lyx!"- En kvalitativ studie om förutsättningarna att lyckas med implementeringen av Agenda 2030:s jämställdhetsmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Azra Halalkic; [2018-02-02]
  Nyckelord :Agenda 2030; Jämställdhet; Implementering; Informantintervjuer;

  Sammanfattning : Agenda 2030 är ett FN-direktiv som antogs av generalförsamlingen i slutet av 2015. Direktivet innehåller 17 globala mål med tillhörande 169 delmål, som världens alla länder har i uppgift att uppfylla senast 2030. Intresset för implementeringen av dessa globala mål bör ligga i alla medlemsstaters intresse. LÄS MER

 2. 2. Tillitsbaserad styrning av vård och omsorg : ur mellanchefernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Khaldoun Younis-Khalid; [2018]
  Nyckelord :styrning; vård och omsorg; tillit; offentlig; tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Under en längre tid har svensk vård och omsorg präglats av ett marknadsinriktat tankesätt med starka inslag av målstyrning, kostnadskontroll och utvärderingsarbete. Forskningen har länge diskuterat problemen och riskerna med denna typ av styrning och pekar bland annat på att den medicinska professionen har en omfattande administrativ börda och att de i hög utsträckning detaljstyrs, vilket påverkar arbetsmiljön och i slutändan kvaliteten på vården till patienterna. LÄS MER

 3. 3. Flipped Classroom och Digitala Materiel : En Karaktärisering av Tre Naturvetenskapliga Ämneslärares Användning av Digitala Hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Victor Galeano; [2018]
  Nyckelord :didactics; physics; flipped classroom; ICT; technology; digital tools; didaktik; fysik; flippade klassrummet; IKT; IT; teknologi; digitala hjälpmedel; SAMR;

  Sammanfattning : IT- och IKT-kompetens utgör en stor del av såväl internationell som svensk utbildningsforskning och enda sedan 60-talet har regeringen gjort satsningar med ändamål att förbättra lärares och elevers kompetens inom dessa områden. Den internationella strävan är att läroplaner införlivar mål för förbättrad IT- och IKT-kompetens, för att förbereda elever inför en arbetsmarknad som alltmer kräver teknologiska kompetenser. LÄS MER

 4. 4. Digital kompetens i Lgr 11 : En kritisk diskursanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Martin Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; Lgr 11; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Inför höstterminen 2017 gav Skolverket ut en reviderad version av läroplanen Lgr 11. Syftet med att revidera läroplanen var att Regeringen bestämt att svenska elevers digitala kompetens skulle stärkas. LÄS MER

 5. 5. Matematiklyftets betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mathilda Salö; [2018]
  Nyckelord :Matematiklyftet; kompetensutvecklingssats; lärare och matematik;

  Sammanfattning : Matematik är ett ämne som för många kan vara laddat. Boaler (2008) menar att matematik skiljer sig från hur lärare undervisar i det till hur det används i vardagen. Många ser matematik i skolan som enformigt och inte särskilt kreativt (ibid). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet regeringen arbete.

Din email-adress: