Sökning: "tanke"

Visar resultat 1 - 5 av 1733 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 1. Implementation of a reference model of a typical IT infrastructure of the office network of a power utility company

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Dimitrios Vasileiadis; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Power utility companies are really important in our daily routine since theyprovide us with power delivery, which is essential in today's society. Withthe advance of technology, a lot of the procedures that were being manuallydone by these companies to deliver electrical power, have been automated andcentrally controlled by Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)systems. LÄS MER

 2. 2. Solceller i skyddade kyrkomiljöer : En studie om solelproduktion och kulturmiljöskyddpå kyrkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Niklas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Kulturmiljölagen; Kyrkobyggnader; Solelproduktion;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal solcellsanläggningar på kyrkobyggnader i Sverige, men ingen av dessa är installerade på en kyrkobyggnad skyddad av kulturmiljölagen. Det finns därför outnyttjade kyrktak med potential att producera solel. LÄS MER

 3. 3. Finns det någon tanke kvar? : En kvalitativ studie om hur förskollärare och föräldrar reflekterar kring samverkan för att stärka barns könsidentiteter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josephin Bergström; Thea Lord; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; könsidentitet;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att skapa förståelse för hur förskollärare och föräldrar kansamverka för att främja barns trygghet i sin könsidentitet. Studien har genomförtsmed hjälp av semistrukturerade intervjuer och resultatet har analyserats med hjälpav det teoretiska perspektivet som var ett genusperspektiv ur en feministiskpoststrukturalism. LÄS MER

 4. 4. En kamp, en resa eller ett straff? : Konceptuella cancermetaforer i svenska tidningsartiklar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Julia Sandström; [2017]
  Nyckelord :metafor; cancermetafor; konceptuell metafor; metaphor identification procedure; kampmetafor; resemetafor; krigsmetafor; rättegångsmetafor;

  Sammanfattning : Cancermetaforer är vanliga sätt att prata om och därmed tänka kring cancer. Trots detta saknas svensk forskning om ämnet. LÄS MER

 5. 5. Det var en gång en get som war klein… : En explorativ studie om bisatser hos svensk-tyskspråkiga förskolebarn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Frauke Jonsson; [2017]
  Nyckelord :bilingualism; subordinate clauses; syntax; language acquisition; language development; child language; German; Swedish; Mehrsprachigkeit; Nebensätze; Syntax; Spracherwerb; Sprachentwicklung; Kindersprache; Deutsch; Schwedisch; flerspråkighet; bisatser; syntax; språkutveckling; språkinlärning; barnspråk; tyska; svenska;

  Sammanfattning : Bilingual children's language can display traits that mimic language disorder symptoms, and a good understanding of bilingual language development is essential in order to avoid misdiagnosis. This study explores the production of subordinate clauses in 46 typically developing Swedish-German speaking children aged 4–6 years. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tanke.

Din email-adress: