Sökning: "sustainable stormwater management"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden sustainable stormwater management.

 1. 1. Infiltrationskapacitet för grönytor vid skyfall - Infiltrationsförsök och modellering i MIKE 21

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Eva Melin; [2017]
  Nyckelord :Extreme rainfall; infiltration capacity; green areas; pluvial flooding; MIKE 21; Skyfall; infiltrationskapacitet; grönytor; pluviala översvämningar; MIKE 21;

  Sammanfattning : I världen idag pågår en urbanisering, vilket innebär att fler människor flyttar in till städerna. Det innebär att fler bostäder måste byggas för att uppfylla de nya behoven, och detta görs ofta genom förtätning av redan exploaterade områden. Vid förtätning av bostadsområden ökar ofta andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER

 2. 2. Hållbar dagvattenhantering i den befintliga stadsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Sofia Kac; [2017]
  Nyckelord :Dagvatten; Hållbart; Magasinering; Augustenborg; Svackdiken; Regnbäddar; Öppen; Infilitrationsytor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utifrån handböcker för hållbar dagvattenhantering har information om geometrisk utformning och uppbyggnad av några hållbara dagvatten- anläggningar tagits fram. Tillsammans med bland annat information om effektiv porositet har den totala volymen som dessa anläggningar kan magasinera beräknats med hänsyn till hur ytkrävande de är, kubikmeter dagvatten per kvadratmeter yta. LÄS MER

 3. 3. Grå-gröna lösningar : för en hållbar dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sebastian Kreymann Eriksson; [2017]
  Nyckelord :grå-gröna dagvattenlösningar; hållbart dagvatten; dagvattenhantering; gröna tak; genomsläppliga beläggningar; regnbädd;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om grå-gröna lösningar för en hållbar dagvattenhantering. Arbetet är skrivet för dem som är intresserad av dagvattenhantering och har ett intresse angående hur dagvatten kan användas för att bidra till hållbara städer. LÄS MER

 4. 4. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Hilldetun; [2017]
  Nyckelord :dagvattenhantering; översvämningsproblematik; växtval; naturlik skogsplantering; vegetationsbyggnad; våtmark;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. LÄS MER

 5. 5. En bostadsgård med inspiration från växtsamhällen i Västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabelle Forsberg; [2017]
  Nyckelord :bostadsgård; gestaltning; hållbar dagvattenhantering; McHarg; Västerbottens natur;

  Sammanfattning : Som student på landskapsarkitektprogrammet har jag många gånger under utbildningen ställts inför utmaningen att gestalta hållbart. Hållbarhetsfrågan är idag aktuell, då större städer ställer större krav på funktionalitet och hållbarhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sustainable stormwater management.

Din email-adress: