Att planera en stad för fler. En diskursanalys av Göteborgs stads arbete för inkluderande stadsbyggnad

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Utifrån en teoretisk ram hämtad från genusvetenskapen, intersektionaliteten, queerteorin och genusgeografin analyseras i denna uppsats två av Göteborgs stads ledande dokument för stadsbyggnadskontorets arbete med en socialt hållbar, jämlikt byggd stad. Sedan tidigare saknas forskning på området utifrån en bredare maktanalys än enskilda kategorier som kön eller sexualitet. Genom en diskursanalytisk granskning av ett dokument för barnkonsekvensanalys och ett för social konsekvensanalys (för människor) för att undersöka underliggande maktordningar kunde konstateras att tonen skiljde sig åt häftena emellan. Dokumentet för barn hade en tydligare problemadressering än det för människor. Bägge häftena bidrog till att konstruera dikotomier och till att utesluta vissa grupper och därigenom reproducera en hegemonisk diskurs av vem staden byggs för. Uppsatsen saknar fördjupning i handläggarperspektivet, samt hur staden uppfattas av olika grupper, varför vidare forskning på detta område är föreslagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)