Sökning: "Delan Shukr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Delan Shukr.

  1. 1. Carbon nanomaterials as electrical conductors in electrodes

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :Delan Shukr; [2021]
    Nyckelord :carbon; nanomaterials; graphene;

    Sammanfattning : In this project, different molecules have been investigated with the purpose of creating anohmic contact between metals and carbon nano materials. In particular, we considered simplemolecules connecting a graphene layer and a copper-slab. LÄS MER