Sökning: "Lilla Flores"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lilla Flores.

  1. 1. En komplex undervisningspraktik : En studie om källkritik i grundskolans tidigare år.

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Samanta Flores; [2017]
    Nyckelord :Källkritik; informationssökning; undervisningspraktik;

    Sammanfattning : InledningKällkritik är att område som lyfts i den svenska läroplanen redan från årskurs 1. Den härstudien berör därför en undervisningspraktik där källkritik i grundskolans tidigare år ligger ifokus. LÄS MER