Sökning: "Vatan Gashi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vatan Gashi.

  1. 1. Vilka upplevelser har manliga sjuksköterskor av att jobba inom en kvinnodominerande profession?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Vatan Gashi; Johnny Truong; [2020]
    Nyckelord :Experience; Gender; Intimate Care; Male Nurse; Stereotypes; Strategy;

    Sammanfattning : Bakgrund: Yrket sjuksköterska har ur ett historiskt perspektiv setts som något feminint där professionen kopplats till det kvinnliga könet. När fler män började utbilda sig till sjuksköterskor uppstod det nya situationer som inte hade förekommit sedan tidigare när det endast var kvinnliga sjuksköterskor som arbetade inom yrket. LÄS MER