Sökning: "Vincent Younis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vincent Younis.

  1. 1. Att vara välkomen men ändå inte : “Povertyisthemotherofcrime”/MarcusAurelius

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Vincent Younis; Arnautovic Denis; [2017]
    Nyckelord :u n g d o m a r; b o s t a d s o m r å d e; s y s s e l s ä t t n i n g; s p r i d n i n g; b r o t t; t r y g g h e t;

    Sammanfattning : Studien undersöker invånare och verksammas upplevelser av ett, enligt en rapport frånunderrättelseenheten, utsatt bostadsområde i Västerås. För att besvara frågeställningen har vigenomfört 14 intervjuer varav 5 var semistrukturerade och resterande var ostrukturerade. LÄS MER