Sökning: "analytisk marxism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden analytisk marxism.

  1. 1. Produktivkrafternas historiska utveckling

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

    Författare :Tom Eriksson; [2015]
    Nyckelord :historiematerialism; analytisk marxism; autonom marxism; marxism;

    Sammanfattning : Denna uppsats kommer försöka svara på frågan: “Hur kommer det sig att produktivkrafterna har en tendens att utvecklas genom historien?”, via en granskning och utarbetning av G. A. Cohens historiematerialism. LÄS MER