Sökning: "c uppsats utvärdering projekt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden c uppsats utvärdering projekt.

  1. 1. Utvärdering av projekt : IT-Telekom gentemot Övriga branscher

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

    Författare :Anna Johansson; Ann-Charlotte Karlsson; [2004]
    Nyckelord :Projekt; Projektutvärdering; IT; Telekom; Projektprocessen; Projektfaser ; Fristående kurs;

    Sammanfattning : Kurs: Kandidatuppsats inom Företagsekonomi, C-uppsats 10 p Syfte: Syftet är att utreda i hur stor utsträckning projekt utvärderas och om det föreligger några skillnader mellan IT-Telekom och Övriga branscher. Syftet är även att utreda vilka kritiska moment och problem som framkommer vid utvärdering och utläsa eventuella samband mellan utvärdering av projekt, lärande och effektivisering. LÄS MER