Sökning: "systemiskt arbetssätt socialtjänst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden systemiskt arbetssätt socialtjänst.

  1. 1. Socialsekreterarnas utsagor om sitt arbetssätt -baserad på systemisk metod

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Fredrik Gynnestam; [2009-01-26]
    Nyckelord :roll; uppdrag; arbetsprocess; öppna frågor; samskapande och sammanhang;

    Sammanfattning : Jag har undersökt en socialtjänst i Västra Götaland. På den socialtjänsten har ledningen implementerat en utbildning i systemisk/narrativ metod. De började med denna utbildningsreform 2003. Utbildningen erbjuds socialsekreterare som är fast anställda, utbildningen är på två år. LÄS MER