Klasstorlekens betydelse för studenters studietrivsel : En kvantitativ studie om relationen mellan självskattad studietrivsel och klasstorlek.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Sammanfattning En lägre grad av upplevd trivsel vid universitet är ett relativt vanligt fenomen bland studenter, som kopplas till bland annat psykisk ohälsa, stress och dåliga betyg. Syftet med föreliggande studie var att belysa studietrivseln bland olika klasstorlekskategorigrupper som uppger sig att vara i genomsnitt extroverta. Frågeställningar relevanta för att besvara syftet var: Finns det en skillnad i genomsnittligt självskattad studietrivsel mellan olika klasstorlekskategorier? Går det att predicera studietrivsel beroende på antalet studiekamrater en student läser tillsammans med? Finns det en korrelation mellan studietrivsel och till vilken grad individen har ett stort socialt nätverk? Finns det ett positivt samband mellan personlighetsdraget extraversion och storleken på det sociala nätverket? I studien användes en webb-enkät som deltagarna fick besvara via en länk på Facebook. I studien deltog 100 deltagare, varav 66 kvinnor, 32 män och 2 "icke-binär".  Enkäten bestod av fyra delar med fyra olika mätinstrument – självskattad studietillfredställelse/studietrivsel påståenden användes för att mäta deltagarens upplevda trivsel med sin studiesituation, Socialt nätverk (AVSI - Availability of Social Integration Questionnaire) användes för att mäta antalet studiekamrater i klassen som deltagaren kände sig ha socialt stöd ifrån i klassen, och Extraversionsskalan ifrån (TIPI- The Ten Item Personality Inventory) användes för att mäta deltagarens grad av personlighetsdraget extraversion. Resultatet visade att studiens stickprov i högre grad hade personlighetsdraget extraversion. En ANOVA för oberoende mätningar indikerade att det fanns en signifikant skillnad i självskattad studietrivsel mellan klasstorlekarna. Korrelationsanalys indikerade att det fanns en koppling mellan studietrivsel och socialt nätverk. Regressionsanalys visade att klasstorlek var prediktor för studietrivsel. Endast 7,3 % av variansen i studietrivsel kunde förklaras av variansen av prediktor-variabeln klasstorlek, vilket är lite. Studiens resultat indikerar att studenter trivs mer i somliga klasstorlekar än i andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)