Utevistelse i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares tankar om utevistelsen och dess effekter på barngruppen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares tankar om barns utevistelse samt vilka för- och nackdelar de upplever med utevistelsen. Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka effekter förskollärarna anser utevistelsen kan ha på barngruppen. I arbetet används en kvalitativ metod i form av sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare från två olika förskolor. Resultatet visar att samtliga förskollärare som intervjuats har en positiv inställning till utevistelsen och ser den som en tillgång för verksamhetens arbete. Deras egen relation till naturen anser de spela stor roll då de vill vara goda förebilder för barnen. Förskollärarna vill ge barnen möjlighet att upptäcka och få kunskap om naturen genom utflykter, promenader och olika aktiviteter, för att på så sätt öka barnens nyfikenhet och motivation. Studien tar avstamp i två utvecklingsteorier, progressivismen med John Dewey i spetsen samt Albert Banduras sociala inlärningsteori. I det avslutande avsnittet förs en metod- och resultatdiskussion. Där framkommer bland annat att vårt resultat skiljer sig från tidigare forsknings resultat, gällande förskollärarens roll under utevistelsen. Förskollärarna i vår studie anser att deras roll under utevistelsen bland annat är att vara en medupptäckare tillsammans med barnen, medan förskollärare i tidigare studier har sett sin roll under utevistelsen som övervakare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)