Upplevelser av att vårda barn med nyupptäckt diabetes typ 1 : Sjuksköterskor på vårdavdelningar berättar

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor upplever att vårda barn med nyupptäckt diabetes typ 1 och barnets familj.

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en av de mest vanliga sjukdomar som ett barn kan drabbas av. Det är en traumatisk upplevelse för hela familjen och det förändrar barnets och familjens livssituation. Sjuksköterskorna på barnklinikerna är de som dygnet runt möter barnet och familjen.

Design: Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design.

Metod: Åtta individuella intervjuer med sjuksköterskor på barnkliniker i mellan Sverige. Intervjuerna spelades in och svarsmaterialet transkriberades ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier. Att möta barnet, Att möta föräldrarna och Att vara en del i vårdteamet. Hur barnet och föräldrarna reagerade inför den nya livssituationen varierade. Sjuksköterskan upplevde att hon bör vara flexibel och utifrån föräldrarnas och barnets behov anpassa vården. Sjuksköterskan upplevde en kunskapsbrist om sjukdomen som ledde till osäkerhet i hennes vårdande. Det framkom en önskan om ett bättre samarbete med diabetesteamet.

Konklusion: Sjuksköterskorna borde få utbildning om diabetessjukdomen och angående omvårdnaden av en familj, där deras livssituation traumatiskt har förändrats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)